Velikovec Kraj na Koroškem.

velikôvec

Vevče Naselje na vzhodu Ljubljane.

vêvče

V leksikonu Slovenska krajevna imena je sicer krajevno ime Vevče obravnavano kot izgovorna dvojnica – z naglašenim širokim ali ozkim e-jem: [vêvče/vévče], v pravopisnem slovarju 2001 pa je naveden le še izgovor s širokim naglašenim e-jem, ki je tudi v leksikonu zapisan na prvem mestu.

Vogel Smučišče v Sloveniji.

vógəu

Volovja reber

volôvja réber, elektrárna na volôvji rébri

Beseda [réber] je ženskega spola, pomeni nagnjen svet, strmino. Izgovarjamo jo z ozkim naglašenim e-jem.

Wales Polotok in nekdanja kneževina na juhozahodu otoka Velika Britanija.

vêls

V slovenščini uporabljamo ustaljen podomačen izgovor,
angleški izgovor je [wêjlz].

Wonju Mesto v Južni Koreji.

vóndžú

Yongpyong Smučarsko središče v Južni Koreji.

jóngpjóng

Prevod: Dolina zmajev.

York Mesto v Angliji.

jórk

Ypres Mesto na Flamskem (Belgija).

ípər

 Francoski zapis; v flamščini je Ieper.

Zakopane Kraj na Poljskem.

zakopáne, v zakopánah, iz zakopán

V poljskem jeziku je stalno naglasno mesto na predzadnjem zlogu.

Zielona Gora Kraj na Poljskem.

želóna gôra

V poljskem jeziku je stalno naglasno mesto na predzadnjem zlogu.
Črkovno zvezo zi pred samoglasnikom izgovorimo s fonemom ž.

Žitara vas Dvojezična občina na avstrijskem Koroškem.

žitára vás