Volker Rühe Nemški politik.

fólker ríe

Nemške preglašene samoglasnike zamenjujemo z najbližjim slovenskim fonemom: ö z e-jem, ü z i-jem (München, Zürich).

Volovja reber

volôvja réber, elektrárna na volôvji rébri

Beseda [réber] je ženskega spola, pomeni nagnjen svet, strmino. Izgovarjamo jo z ozkim naglašenim e-jem.

vratca

vrátca, čákajo ga še zádnja vrátca, le še nékaj vrátc do cílja

Napačno: … čakajo ga še zadnja vratica … le še nekaj vratic do cilja …

Wales Polotok in nekdanja kneževina na juhozahodu otoka Velika Britanija.

vêls

V slovenščini uporabljamo ustaljen podomačen izgovor,
angleški izgovor je [wêjlz].

Wim Duisenberg Nizozemski politik.

vim déjsenberg

V nizozemskem jeziku se dvočrkje ui izgovori kot ej.

Wistan Hugh Auden Britanski pesnik.

vístan hjú ódǝn, vístana hjúja ódna

2. sklon Wistana Hugha Audna

Pazimo tudi na pravilen izgovor v odvisnih sklonih. Napačno: poslušali ste pesem [vístana hjua ódna].

Wladyslaw Stasiak   Poljski politik.

vládislav stášak

V izvirniku je zapis Władysław.
V poljskem jeziku je stalno naglasno mesto na predzadnjem zlogu.
Izjemo naredimo le pri imenih, ki se končujejo na -slav, pri teh naglasno mesto podomačimo in jih naglasimo kot identična slovenska imena.
Črkovno zvezo si pred samoglasnikom izgovorimo s fonemom š.

Wolfgang Schüssel Avstrijski politik.

vólfgang šísl

Wonju Mesto v Južni Koreji.

vóndžú

Yacine Bezzaz Alžirski nogometaš, rojen v Alžiriji.

jasín bedzáz, jasína bedzáza, bedzázov

2. sklon Yacina Bezzaza, pridevnik Bezzazov

Pri Alžircih smo upoštevali zapis imen in priimkov v francoskem jeziku, kot jih je pred svetovnim prvenstvom Mednarodna nogometna zveza na svoji spletni strani objavila leta 2014. Pri tistih, ki so bili rojeni v Franciji, smo navadno upoštevali francosko izgovarjavo, po pravilih za prevzemanje v slovenski knjižni jezik. Pri v Alžiriji rojenih nogometaših pa podomačeni izgovor.

Yannick Bokolo Francoski košarkar.

janík bokoló

V francoskem jeziku je stalno naglasno mesto na zadnjem zlogu.

Yongpyong Smučarsko središče v Južni Koreji.

jóngpjóng

Prevod: Dolina zmajev.

York Mesto v Angliji.

jórk

Ypres Mesto na Flamskem (Belgija).

ípər

 Francoski zapis; v flamščini je Ieper.

zabavljač Človek, ki zabavlja – posmehljivo, zbadljivo govori o čem kaj slabega.

zabavljáč

V pomenu npr. človek, ki zabava občinstvo, je bolje uporabiti tujko animator. Poleg nje bi bila mogoča še manj uveljavljena izraza: zabavalci ([zabaváuci]) – izraz je izpeljan iz glagola zabavati – ali pa zabavneži.

zadolžim, zadolžen, zadolženi

zadolžím, zadolžèn, zadolžêni

Če je sedanjik naglašen na priponi, je na priponi večinoma naglašen tudi deležnik.

zakon, zakona, zakonski

zákon, zakóna, zakónski

Samostalnik naglašujemo premično, enako tudi samostalnike predlog, razlog, tovor, pehar, Jadran, Bohinj.

Zakopane Kraj na Poljskem.

zakopáne, v zakopánah, iz zakopán

V poljskem jeziku je stalno naglasno mesto na predzadnjem zlogu.

zaposlim, zaposlen, zaposleni

zaposlím, zaposlèn, zaposlêni

Če je sedanjik naglašen na priponi, je na priponi večinoma naglašen tudi deležnik.

zavedeti/ovedeti se, zavedel, zavedela, zavedeli/ovedel, ovedela, ovedeli

fráncija se je kônčno zavédela/ovédela probléma priséljencev. Zavédeti/ovédeti se – zavédel, zavédela, zavédeli/ovédel, ovédela, ovédeli

Napačno: Francija se je končno zavedla problema priseljencev (deležnik je tvorjen iz glagola zavedeti, ne zavesti).