zavesti, zavedel, zavedla, zavedli

zavêsti, zavêdel, zavêdla, zavêdli

Npr. [zavêdla] jih je napačno označena pot.

Zbralo se je pet celih tri milijona evrov.

zbrálo se je pét célih trí milijóna évrov

Števke, navedene pred decimalno vejico, beremo takole: ena cela, dve celi, tri cele, štiri cele, pet celih itn. Lahko si pomagamo tako, da v mislih dodamo samostalnik ženskega spola, npr. besedo enota. Pri branju izrazov za decimalno vejico pa si lahko pomagamo tako, da v mislih dodamo besedo desetina, npr. šest celih (enot), tri (desetine) milijona evrov, dve celi (enoti), tri (desetine) odstotka, ena cela (enota), dve (desetini) kilometra, štiri cele (enote), ena (desetina) metra na sekundo ipd. Napačno: zbralo se je pet celih tri milijone evrov.

Zielona Gora Kraj na Poljskem.

želóna gôra

V poljskem jeziku je stalno naglasno mesto na predzadnjem zlogu.
Črkovno zvezo zi pred samoglasnikom izgovorimo s fonemom ž.

zmeda, zmeden, zmedena, zmedeno

zméda, zméden, zmédena, zmédeno

Zrkovci Kraj v Sloveniji.

zrkôvci, iz zrkôvcev, v zrkôvcih

želel, zaželel, poželel

žêlel, zažêlel, požêlel

Opisni deležnik moškega spola ednine ima naglas za en zlog pred ženskimi, sredinskimi, dvojinskimi in množinskimi deležniškimi oblikami ([žêlel – želéla, želéli]). Pri glagolih z nedoločnikom na -eti predpona ne vpliva na mesto naglasa.

Žitara vas Dvojezična občina na avstrijskem Koroškem.

žitára vás

živel, doživel, preživel, zaživel

žível, dožível, prežível, zažível

Opisni deležnik moškega spola ednine ima naglas za en zlog pred ženskimi, sredinskimi, dvojinskimi in množinskimi deležniškimi oblikami ([žível – živéla, živéli]). Pri glagolih z nedoločnikom na -eti predpona ne vpliva na mesto naglasa.