aerodrom Letališče.

aerodróm

agencija

agencíja

Pravopisni slovar 2001 poleg oblike [agencíja] dopušča tudi obliko [agéncija]. Za zborno izreko svetujemo le prvo navedeno obliko. Enako na priponskem obrazilu pravilno naglasimo [diskusíja], [televizíja], [magíja], [kategoríja], [eksplozíja], [kartuzíja], [fobíja], [evtanazíja] …

Alojz Gradnik Slovenski pesnik.

alójz grádnik

Ime Alojz sicer po pokrajinah različno naglašujejo, ponekod na prvem zlogu, toda v knjižni izreki (prim. pravopisa 1962 in 2001) je naglas na o-ju: [alójz].

Ankaran Kraj v Sloveniji.

ankarán, iz ankarána, ankaránski

iz Ankarana, pridevnik ankaranski

Naglašen je zadnji zlog.

antifona

antifóna

Prim. pravopis, veliki slovar tujk, leksikone.

arbiter

árbiter

Naglašen je prvi zlog.

Bilčovs Kraj na avstrijskem Koroškem.

bilčôvs

bivanjski, bivanjskost

bívanjski, bívanjskost

bizon, bela bizonka

bízon, béla bízonka

Besedo bizon v vseh sklonih in številih ter obeh spolih nepremično naglašujemo na prvem zlogu.

bolniški, bolnišnica

bouníški, bouníšnica

Napačno: izgovor z l-jem.

Boštjan Cesar Slovenski nogometaš.

boštján cesar, z boštjánom cesárjem

z Boštjanom Cesarjem

Priimek Cesar naglašujemo premično: [cêsar, cesárja, cesárjev], enako kot občno besedo cesar. Premično naglašujemo tudi priimek in občno besedo v primerih medved/Medved in petelin/Petelin: [mêdved, medvéda], [petêlin, petelína]. Glede na prejšnje primere je izjema priimek Božič, ki ga naglašujemo nepremično: [bôžič, bôžiča, bôžičev]. Občno besedo božič naglašujemo premično: [bôžič, pred božíčem, božíčni].

bremenil, obremenil, razbremenil

bremeníl, obreménil, razbreménil

Pri predponskih glagolih, ki imajo v nedoločniku naglas na priponi -iti, v sedanjiku pa na priponi -im, npr. [delíti, delím], [gradíti, gradím], je pri opisnem deležniku na -l moškega spola ednine naglas premaknjen za en zlog proti začetku besede v primerjavi s preostalimi deležniškimi oblikami.

brexit Izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije.

bréksit

bungalov

búngalov

V búngalovih (prim. pravopis 2001, slovar slovenskega knjižnega jezika, veliki slovar tujk).

Carmen manet Slovenski ženski pevski zbor.

kármen mánet

celuloid, celuloiden, celuloidna žogica

celulójd, celulójden, celulójdna žogica

Lahko gorljiva umetna snov iz nitrata celuloze in kafre.

 

Cerklje ob Krki Kraj v Sloveniji.

cə̀rklje ob kŕki

V prvi besedi izgovorimo naglašeni polglasnik pred r-jem. Napačno: [cérklje].

cveten, cvetna nedelja

cvétni lísti, cvétni práh, cvə̀tna nedélja

V večini zvez izgovarjamo z ozkim e-jem. V stalni besedni zvezi cvetna nedelja pravopis predpisuje izgovor s polglasnikom: [cvə̀tna].
V izgovoru se kaže pomenska razlika pridevnikov cveten:
z ozkim e-jem se 'nanaša na cvet' [cvétni lísti], [cvétni práh],
s polglasnikom pomeni 'poln cvetja, cvetoč' [cvə̀tna nedélja].

čoln

čôun

Napačno: izgovor s polglasnikom [čovәn]. Pri izgovoru si lahko pomagamo z drugimi podobnimi primeri, pri katerih nam včasih povzroča težave izgovor polglasnika, npr. poln [pôun], popoln [popôun], klovn [klôun].

Črnomelj Kraj v Sloveniji.

črnómelj              

Slovenski pravopis predpisuje izgovor z ozkim o, enak izgovor navaja tudi leksikon Slovenska krajevna imena.