cveten, cvetna nedelja

cvétni lísti, cvétni práh, cvə̀tna nedélja

V večini zvez izgovarjamo z ozkim e-jem. V stalni besedni zvezi cvetna nedelja pravopis predpisuje izgovor s polglasnikom: [cvə̀tna].

V izgovoru se kaže pomenska razlika pridevnikov cveten:
z ozkim e-jem se 'nanaša na cvet' [cvétni lísti], [cvétni práh],
s polglasnikom pomeni 'poln cvetja, cvetoč' [cvə̀tna nedélja].

čoln

čôun

Napačno: izgovor s polglasnikom [čovәn]. Pri izgovoru si lahko pomagamo z drugimi podobnimi primeri, pri katerih nam včasih povzroča težave izgovor polglasnika, npr. poln [pôun], popoln [popôun], klovn [klôun].

Črnomelj Kraj v Sloveniji.

črnómelj              

Slovenski pravopis predpisuje izgovor z ozkim o, enak izgovor navaja tudi leksikon Slovenska krajevna imena.

Črnova Kraj v občini Žalec.

čŕnova

Naglas je na prvem zlogu.
Tako je v leksikonu Slovenska krajevna imena in Etimološkem slovarju slovenskih zemljepisnih imen Marka Snoja; v pravopisnem slovarju 2001 tega gesla ni.

delil, podelil, dodelil, razdelil

delíl, podélil, dodélil, razdélil

Pri predponskih glagolih, ki imajo v nedoločniku naglas na priponi -iti, v sedanjiku pa na priponi -im, npr. [delíti, delím], [gradíti, gradím], je pri opisnem deležniku na -l moškega spola ednine naglas premaknjen za en zlog proti začetku besede v primerjavi s preostalimi deležniškimi oblikami.

deska, deskanje, deskarji

də̀ska, odskóčna də̀ska

V knjižnem jeziku je obvezen izgovor s polglasnikom, enako velja za tvorjenke [də̀skanje, də̀skarji].

diskusija

diskusíja

Napačno: [diskúsija]. Enako na priponskem obrazilu naglasimo tudi druge besede na -ija: [agencíja], [televizíja], [magíja], [kategoríja], [eksplozíja], [kartuzíja], [fobíja], [evtanazíja].

Dogoše Kraj v Sloveniji.

dogóše, iz dogóš, v dogóšah

iz Dogoš, v Dogošah

Naglas je na drugem zlogu. Napačno: [dógoše].
Tako je v leksikonu Slovenska krajevna imena in Etimološkem slovarju slovenskih zemljepisnih imen Marka Snoja; v pravopisnem slovarju 2001 tega gesla ni.

Dolinsko Postajališče in nadzorna točka na pomurskem delu avtoceste.

dólinsko

dovoliti, dovolim, dovolil dovoljen, dovoljeno

dovolíti, dovólim, dovóliš, dovóli, dovólimo, dovólijo je dovôlil, je dovolíla dovóljeno, nedovóljeni  položaj

Nedoločnik glagola je naglašen na priponi: [dovolíti], sedanjik pa na osnovi: [dovólim], [dovóliš], [dovóli] … Opisni deležnik na -l je naglašen po premičnem naglasnem tipu, to pomeni, da je moška edninska oblika naglašena na osnovi, oblike s končnicami pa na deležniški priponi: [dovôlil], [dovolíla] … Pri naglaševanju si lahko pomagamo z glagolom voliti. Naglas deležnika na -en se večinoma ravna po sedanjiški obliki glagola, če je sedanjik naglašen na osnovi, je na osnovi naglašen tudi deležnik ([dovólim], [dovóljeno]). Enako velja tudi za deležnik s predpono ([nedovóljen]).

eksplozija

eksplozíja

Napačno: [eksplózija]. Enako na priponskem obrazilu pravilno naglasimo tudi: [agencíja], [televizíja], [magíja], [kategoríja], [diskusíja], [kartuzíja], [fobíja], [evtanazíja] …

epicenter

epicénter

Napačno: [épicenter].

evtanazija

evtanazíja

Napačno: [evtanázija]. Enako na priponskem obrazilu pravilno naglasimo tudi: [agencíja], [televizíja], [magíja], [kategoríja], [eksplozíja], [kartuzíja], [fobíja], [diskusíja] …

faksimile Natančen posnetek.

faksímile

2. sklon faksimila

faul

fául

Besedo pravilno izgovorimo zložno, brez vrinjenega polglasnika. Napačno: [favәl]. Enako velja za besedo kravl, napačno: [kravәl].

Florjan Lipuš Slovenski pisatelj.

florjàn  lípuš

fobija

fobíja

Napačno: [fóbija]. Enako na priponskem obrazilu pravilno naglasimo tudi: [agencíja], [televizíja], [magíja], [kategoríja], [eksplozíja], [kartuzíja], [diskusíja], [evtanazíja] …

Gal Gjurin Slovenski pevec, skladatelj, glasbeni producent, pesnik, pisatelj in založnik.

gáu̯ džurín

Spoštujemo lastnika imena, zato izgovor [gau̯]. Ni najpogostejši ali pričakovan, ni pa v nasprotju s pravili slovenske zborne izreke. Dvoglasniški u̯ namreč izgovarjamo v položaju za samoglasnikom (in obenem na koncu besede ali pred soglasnikom): siv, bral [siu̯, brau̯].

Gal Marguč Slovenski rokometaš.

gál margúč

Gal je [gál] tudi v pravopisnem slovarju 2001; pa tudi v Slovenskem oblikoslovnem leksikonu Sloleks.

glavnica

glávnica, izplačílo glávnice, pripísati obrésti h glávnici

Napačno: [glavníca], izplačilo [glavníce].

Generic selectors
Išči le od začetka gesla
Išči le po geslu
Išči tudi po izgovarjavi
Post Type Selectors