Črnova Kraj v občini Žalec.

čŕnova

Naglas je na prvem zlogu.

delil, podelil, dodelil, razdelil

delíl, podélil, dodélil, razdélil

Pri predponskih glagolih, ki imajo v nedoločniku naglas na priponi -iti, v sedanjiku pa na priponi -im, npr. [delíti, delím], [gradíti, gradím], je pri opisnem deležniku na -l moškega spola ednine naglas premaknjen za en zlog proti začetku besede v primerjavi s preostalimi deležniškimi oblikami.

deska, deskanje, deskarji

də̀ska, odskóčna də̀ska

V knjižnem jeziku je obvezen izgovor s polglasnikom, enako velja za tvorjenke [də̀skanje, də̀skarji].

diskusija

diskusíja

Napačno: [diskúsija]. Enako na priponskem obrazilu naglasimo tudi druge besede na -ija: [agencíja], [televizíja], [magíja], [kategoríja], [eksplozíja], [kartuzíja], [fobíja], [evtanazíja].

Dogoše Kraj v Sloveniji.

dogóše, iz dogóš, v dogóšah

Naglas je na drugem zlogu. Napačno: [dógoše].

dovoliti, dovolim, dovolil dovoljen, dovoljeno

dovolíti, dovólim, dovóliš, dovóli, dovólimo, dovólijo je dovôlil, je dovolíla dovóljeno, nedovóljeni  položaj

Nedoločnik glagola je naglašen na priponi: [dovolíti], sedanjik pa na osnovi: [dovólim], [dovóliš], [dovóli] … Opisni deležnik na -l je naglašen po premičnem naglasnem tipu, to pomeni, da je moška edninska oblika naglašena na osnovi, oblike s končnicami pa na deležniški priponi: [dovôlil], [dovolíla] … Pri naglaševanju si lahko pomagamo z glagolom voliti. Naglas deležnika na -en se večinoma ravna po sedanjiški obliki glagola, če je sedanjik naglašen na osnovi, je na osnovi naglašen tudi deležnik ([dovólim], [dovóljeno]). Enako velja tudi za deležnik s predpono ([nedovóljen]).

eksplozija

eksplozíja

Napačno: [eksplózija]. Enako na priponskem obrazilu pravilno naglasimo tudi: [agencíja], [televizíja], [magíja], [kategoríja], [diskusíja], [kartuzíja], [fobíja], [evtanazíja] …

epicenter

epicénter

Napačno: [épicenter].

evtanazija

evtanazíja

Napačno: [evtanázija]. Enako na priponskem obrazilu pravilno naglasimo tudi: [agencíja], [televizíja], [magíja], [kategoríja], [eksplozíja], [kartuzíja], [fobíja], [diskusíja] …

faksimile Natančen posnetek.

faksímile

2. sklon faksimila

faul

fául

Besedo pravilno izgovorimo zložno, brez vrinjenega polglasnika. Napačno: [favәl]. Enako velja za besedo kravl, napačno: [kravәl].

Florjan Lipuš Slovenski pisatelj.

florjàn  lípuš

fobija

fobíja

Napačno: [fóbija]. Enako na priponskem obrazilu pravilno naglasimo tudi: [agencíja], [televizíja], [magíja], [kategoríja], [eksplozíja], [kartuzíja], [diskusíja], [evtanazíja] …

Gal Gjurin Slovenski pevec, skladatelj, glasbeni producent, pesnik, pisatelj in založnik.

gáu džurín

Gal Marguč Slovenski rokometaš.

gál margúč

glavnica

glávnica, izplačílo glávnice, pripísati obrésti h glávnici

Napačno: [glavníca], izplačilo [glavníce].

gorel, zgorel, pregorel, pogorel, izgorel, dogorel

gôrel, zgôrel, pregôrel, pogôrel, izgôrel, dogôrel

Opisni deležnik moškega spola ednine ima naglas za zlog pred ženskimi, sredinskimi, dvojinskimi in množinskimi deležniškimi oblikami ([górel] – [gorél], [goréli]). Pri glagolih z nedoločnikom na -eti predpona ne vpliva na mesto naglasa.

gradil, zgradil, ogradil, pregradil

gradíl, zgrádil, ográdil, pregrádil

Pri predponskih glagolih, ki imajo v nedoločniku naglas na priponi -iti, v sedanjiku pa na priponi -im, npr. [delíti, delím, gradíti, gradím], je opisni deležnik na -l moškega spola ednine naglašen za en zlog proti začetku besede v primerjavi s preostalimi deležniškimi oblikami.

Grahovo Kraj v Sloveniji (občina Cerknica).

grahôvo

gred, tekmovalka na gredi

gréd

Telovadno orodje. Besedo gred sklanjamo tako kot npr. besedo stvar: [gréd, gredí, grédi, gréd, na grédi, z gredjó]. Če imamo v mislih telovadno orodje, je pravilen samo izgovor z ozkim e-jem, torej [gréd] in ne [grêda], sklanjamo pa po vzorcu [stvár], [stvarí], torej [gréd], [gredí], na [grédi], [grêda] pa je npr. vrtna ali topla greda.