Generic selectors
Išči le od začetka gesla
Išči le po geslu
Išči tudi po izgovarjavi
Post Type SelectorsTony Parker Francoski košarkar.

tóni párker

toplogredni, greda

toplogrêdni plíni, grêda

Pravilen je izgovor s širokim e-jem, saj se izraz nanaša na zvezo [tôpla grêda].

tovor, tovora, tovori, tovorni

tôvor, tovóra, tovóri, tovórni

Ta samostalnik se naglašuje po premičnem naglasnem tipu.

Tutsi in Tutsijec Pripadnik etnične skupine iz Ruande, Burundija in Ugande.

tútsi, tútsijec

2. sklon Tutsijca in Tutsija;
množina Tutsijci in Tutsiji

udeležil, udeležila, udeležili

udeléžil, udeležíla, udeležíli

Pri predponskih glagolih, ki imajo v nedoločniku naglas na priponi -iti, v sedanjiku pa na priponi -im, npr. [delíti, delím], [gradíti, gradím], je pri opisnem deležniku na -l moškega spola ednine naglas premaknjen za en zlog proti začetku besede v primerjavi s preostalimi deležniškimi oblikami. Enako velja tudi za glagole, ki nimajo brezpredponske oblike, npr. [ugotôvil], [obnôvil], [poglôbil]. Osnova glagola je delež, u je predpona.

ugotovil, ugotovila, ugotovili

ugotôvil, ugotovíla, ugotovíli

Pri predponskih glagolih, ki imajo v nedoločniku naglas na priponi -iti, v sedanjiku pa na priponi -im, npr. [delíti, delím], [gradíti, gradím], je pri opisnem deležniku na -l moškega spola ednine naglas premaknjen za en zlog proti začetku besede v primerjavi s preostalimi deležniškimi oblikami. Enako velja tudi za glagole, ki nimajo brezpredponske oblike, npr. [prenôvil, povzróčil, osvobódil]. Osnova glagola je gotov, u je predpona.

Ukrajina

ukrajína, ukrajínski

V zbornem jeziku (javni govorni položaj) je naglas na i-ju, ne na u-ju.

umetniške instalacije, umetniške postavitve

umétniške instalácije, umétniške postavítve

Po pravopisu je izgovor in tudi zapis s š-jem predviden le za zveze, kakršna je npr. inštalacija centralnega ogrevanja ipd.

upodobim, upodobljen, upodobljenec

upodóbim, upodóbljen, upodóbljenec

Naglas deležnika na -en se večinoma ravna po sedanjiški obliki glagola, če je sedanjik naglašen na osnovi, je na osnovi naglašen tudi deležnik.

upokojen, upokojenec, upokojenci

upokojèn, upokojênec, upokojênci

Naglas deležnika na -en se večinoma ravna po sedanjiški obliki glagola. Če je sedanjik naglašen na osnovi, je na osnovi naglašen tudi deležnik. Če je sedanjik naglašen na priponi, pa je večinoma na priponi naglašen tudi deležnik na -en.

upokojil

upokójil

Pri predponskih glagolih, ki imajo v nedoločniku naglas na priponi -iti, v sedanjiku pa na priponi -im, npr. [delíti, delím], [gradíti, gradím], je pri opisnem deležniku na -l moškega spola ednine naglas premaknjen za en zlog proti začetku besede v primerjavi s preostalimi deležniškimi oblikami. Enako velja tudi za glagole, ki nimajo brezpredponske oblike, kot je spremeniti. Osnova glagola je pokoj, u je predpona.

upokojim, upokojen, upokojenec, upokojenci

upokojím, upokojèn, upokojênec, upokojênci

Naglas deležnika na -en se večinoma ravna po sedanjiški obliki glagola, če je sedanjik naglašen na osnovi, je na osnovi naglašen tudi deležnik. Če je sedanjik naglašen na priponi, pa je večinoma na priponi naglašen tudi deležnik.

upokojiti, upokojim, upokojil, upokojila, upokojili

upokojíti, upokojím, upokójil, upokojíla, upokojíli

Pri predponskih glagolih, ki imajo v nedoločniku naglas na priponi -iti, v sedanjiku pa na priponi -im, npr. [delíti, delím], [gradíti, gradím], je pri opisnem deležniku na -l moškega spola ednine naglas premaknjen za en zlog proti začetku besede v primerjavi s preostalimi deležniškimi oblikami. Enako velja tudi za glagole, ki nimajo brezpredponske oblike, npr. [pooblástil], [ustanôvil], [prilagódil]. Osnova glagola je pokoj, u je predpona.

ustanovil

ustanôvil

Pri predponskih glagolih, ki imajo v nedoločniku naglas na priponi -iti, v sedanjiku pa na priponi -im, npr. [delíti, delím], [gradíti, gradím], je pri opisnem deležniku na -l moškega spola ednine naglas premaknjen za en zlog proti začetku besede v primerjavi s preostalimi deležniškimi oblikami. Enako velja tudi za glagole, ki nimajo brezpredponske oblike, kot je ustanoviti. Osnova glagola je stan, u je predpona.

utrjen, utrjeno

utŕjen, utŕjeno

Glagola utrditi in potrditi imata v nedoločniku in sedanjiku naglasni dvojnici [utrdíti/utŕditi], [utrdím/utŕdim], [potrdíti/potŕditi], [potrdím/potŕdim], deležnika pa sta naglašena na osnovi.

uvedba, uveden

uvédba, uvedèn

Napačno: [uvêdba].

Užgorod Kraj v Ukrajini.

úžgorod; iz úžgoroda, v úžgorodu

iz Užgoroda, v Užgorodu

Pri ukrajinskih krajevnih imenih upoštevamo v slovenščini uveljavljena in ustaljena imena, t. i. eksonime (Lvov, Kijev, Harkov, Zaporožje), kot so zapisana v Pravopisu, Slovarju slovenskih eksonimov in Ukrajinsko-slovenskem slovarju, seznam krajev je tudi v Jezikovni svetovalnici.

Užgorod Kraj v Ukrajini.

úžgorod; iz úžgoroda, v úžgorodu

iz Užgoroda, v Užgorodu

V ukrajinskem jeziku mesto naglasa ni stalno.

Vadim Bojčenko Ukrajinski politik.

vadím bójčenko, vadíma bójčenka

Ohranjamo naglasno mesto, kot je v ukrajinskem jeziku. To ni stalno.

vakuum

vákuum

Besedo pravilno izgovarjamo z dvema u-jema, podobno kot npr. [perpétuum] ali [kontínuum].