Nikolaj Rimski-Korsakov Ruski skladatelj.

nikoláj rímski kórsakov, z nikolájem rímskim kórsakovom

6. sklon z Nikolajem Rimskim - Korsakovom

Enako naglasno mesto ohranimo v vseh oblikah.
Ime Nikolaj pravilno naglašujemo na zadnjem zlogu.
V ruskem jeziku ni stalnega naglasnega mesta.

Oleg Sencov Ukrajinski režiser, pisatelj in aktivist.

óleg sencôv 

Sankt Peterburg Mesto v Rusiji.

sánkt péterburg

Ime je pisno in izgovorno podomačeno. Pri izgovoru ruskih imen ne upoštevamo ikanja, t.j. izgovora nenaglašenih e-jev z i. (Rusko citatno Sankt Petersburg [sankt pitirbúrg])
Ne uporabljamo nemške oblike imena Sankt Petersburg.

Sergej Bikov Ruski košarkar.

sergêj bíkov

Pri osebnem imenu Sergej je naglašen drugi e.
V ruskem jeziku ni stalnega naglasnega mesta.

Sergej Ivanov Ruski politik.

sergêj ivanôv

Pri osebnem imenu Sergej je naglašen drugi e. Imena na -ev in -ov imajo v 6. sklonu samostalniško končnico -om, ne pridevniške -im: z Brežjevom, s Hruščovom (napačno: z Brežnjevim, s Hruščovim), tako še Lavrov, Brežnjev, Turgenjev.
V ruskem jeziku ni stalnega naglasnega mesta.

Sergej Lavrov Ruski politik.

sergêj lavrôv

Pri osebnem imenu Sergej je naglašen drugi e. Imena na -ev in -ov imajo v 6. sklonu samostalniško končnico -om, ne pridevniške -im: z Brežjevom, s Hruščovom (napačno: z Brežnjevim, s Hruščovim), tako še Brežnjev, Ivanov, Turgenjev.

Sergej Monja Ruski košarkar.

sergêj mónja

Pri osebnem imenu Sergej je naglašen drugi e.

Sergej Rutenka Belorusko-španski rokometaš.

sergêj ruténka

Pri osebnem imenu Sergej je naglašen drugi e.

Sevastopol Mesto v Rusiji.

sevastópol

Pravopisni slovar 2001 predpisuje izgovor z naglasom na prvem o-ju, nemški izgovorni slovar Duden z naglasom na a-ju, držimo se oblike, navedene v pravopisnem slovarju 2001.

Timofej Mozgov

timofêj mozgôv

Ruski košarkar.

Valerij Gergijev

valérij gêrgijev, z valérijem gêrgijevom

6. sklon z Gergijevom

Pri imenih s končajem -ov in -ev tvorimo 6. sklon s samostalniškim obrazilom -om, ne s pridevniškim -im, napačno: z Medvedjevim, z Gergijevim. Pravilno tudi samo: z Lavrovom, Ivanovom, Basajevom, s Turgenjevom, Prokofjevom, Čehovom ...

Valerij Gergijev, z Valerijem Gergijevom Ruski dirigent.

valêrij gêrgijev, valêrijem gêrgijevom

V ruskem jeziku ni stalnega naglasnega mesta.

Valerij Lihodej Ruski košarkar.

valêrij lihodêj

V ruskem jeziku ni stalnega naglasnega mesta.

Vera Igorjevna Zvonarjova Ruska teniška igralka.

vêra ígorjevna zvonarjôva, zvonarjôve

Jotirano rusko samoglasniško črko ё izgovarjamo na dva načina: Če ё stoji za č (ч), ž (ж), š (ш), šč (щ), se izgovori z o-jem: (Пугачёв-Pugačëv) – izgovor: pugačôv, pugačôva (Стрижёв-Strižëv) – izgovor: strižôv, strižôva (Хрущёв-Hruščëv) – izgovor: hruščôv, hruščôva V vseh drugih zvezah ё izgovarjamo kot jo: (Плетнёв-Pletnëv) – izgovor: pletnjôv, pletnjôva (Тёркин-Tërkin) – izgovor: tjórkin, tjórkina V to drugo skupino sodi tudi izgovor priimka omenjene teniške igralke. Igorjevna z j-jem zato, ker je ruski e načeloma mehčan.
V ruskem jeziku ni stalnega naglasnega mesta.

Viktor Janukovič Ukrajinski politik.

víktor janukôvič

V ruskem jeziku ni stalnega naglasnega mesta.

Viktor Juščenko Ukrajinski politik.

víktor júščenko

Vitalij Fridzon Ruski košarkar.

vitálij fridzón

V ruskem jeziku ni stalnega naglasnega mesta.