Volovja reber

volôvja réber, elektrárna na volôvji rébri

Beseda [réber] je ženskega spola, pomeni nagnjen svet, strmino. Izgovarjamo jo z ozkim naglašenim e-jem.

vratca

vrátca, čákajo ga še zádnja vrátca, le še nékaj vrátc do cílja

Napačno: … čakajo ga še zadnja vratica … le še nekaj vratic do cilja …

zabavljač Človek, ki zabavlja – posmehljivo, zbadljivo govori o čem kaj slabega.

zabavljáč

V pomenu npr. človek, ki zabava občinstvo, je bolje uporabiti tujko animator. Poleg nje bi bila mogoča še manj uveljavljena izraza: zabavalci ([zabaváuci]) – izraz je izpeljan iz glagola zabavati – ali pa zabavneži.

zadolžim, zadolžen, zadolženi

zadolžím, zadolžèn, zadolžêni

Če je sedanjik naglašen na priponi, je na priponi večinoma naglašen tudi deležnik.

zakon, zakona, zakonski

zákon, zakóna, zakónski

Samostalnik naglašujemo premično, enako tudi samostalnike predlog, razlog, tovor, pehar, Jadran, Bohinj.

zaposlim, zaposlen, zaposleni

zaposlím, zaposlèn, zaposlêni

Če je sedanjik naglašen na priponi, je na priponi večinoma naglašen tudi deležnik.

zavedeti/ovedeti se, zavedel, zavedela, zavedeli/ovedel, ovedela, ovedeli

fráncija se je kônčno zavédela/ovédela probléma priséljencev. Zavédeti/ovédeti se – zavédel, zavédela, zavédeli/ovédel, ovédela, ovédeli

Napačno: Francija se je končno zavedla problema priseljencev (deležnik je tvorjen iz glagola zavedeti, ne zavesti).

zavesti, zavedel, zavedla, zavedli

zavêsti, zavêdel, zavêdla, zavêdli

Npr. [zavêdla] jih je napačno označena pot.

Zbralo se je pet celih tri milijona evrov.

zbrálo se je pét célih trí milijóna évrov

Števke, navedene pred decimalno vejico, beremo takole: ena cela, dve celi, tri cele, štiri cele, pet celih itn. Lahko si pomagamo tako, da v mislih dodamo samostalnik ženskega spola, npr. besedo enota. Pri branju izrazov za decimalno vejico pa si lahko pomagamo tako, da v mislih dodamo besedo desetina, npr. šest celih (enot), tri (desetine) milijona evrov, dve celi (enoti), tri (desetine) odstotka, ena cela (enota), dve (desetini) kilometra, štiri cele (enote), ena (desetina) metra na sekundo ipd. Napačno: zbralo se je pet celih tri milijone evrov.

zmeda, zmeden, zmedena, zmedeno

zméda, zméden, zmédena, zmédeno

Zrkovci Kraj v Sloveniji.

zrkôvci, iz zrkôvcev, v zrkôvcih

želel, zaželel, poželel

žêlel, zažêlel, požêlel

Opisni deležnik moškega spola ednine ima naglas za en zlog pred ženskimi, sredinskimi, dvojinskimi in množinskimi deležniškimi oblikami ([žêlel – želéla, želéli]). Pri glagolih z nedoločnikom na -eti predpona ne vpliva na mesto naglasa.

Žitara vas Dvojezična občina na avstrijskem Koroškem.

žitára vás

živel, doživel, preživel, zaživel

žível, dožível, prežível, zažível

Opisni deležnik moškega spola ednine ima naglas za en zlog pred ženskimi, sredinskimi, dvojinskimi in množinskimi deležniškimi oblikami ([žível – živéla, živéli]). Pri glagolih z nedoločnikom na -eti predpona ne vpliva na mesto naglasa.